Služby pro lidi s mentálním postižením

Mentální retardací se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností postiženého jedince. Nelze však shrnout charakteristiky lidí s mentálním postižením jen do pár bodů. Stejně jako všichni ostatní i oni jsou každý zcela jiný, každý je osobností s individuálními charakteristikami a je nutné k nim tak přistupovat. Následující text si tedy neklade za cíl popsat jedince trpící mentální retardací, ale jen shrnout současný stav na poli této problematiky.

Co je to mentální retardace?

Mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti, tedy v duševní, tělesné i sociální. Jedná se o stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí.

Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí velikosti IQ (inteligenčního kvocientu). Dělení retardace podle stupně IQ:

 • lehká IQ 69-50
 • středně těžká IQ 49-35
 • těžká IQ 34-20
 • hluboká mentální retardace IQ méně než 20

Dostupné služby

Před rokem 1989 se služby pro lidi s mentálním postižením omezovaly jen na ústavy sociální péče. Na začátku devadesátých let minulého století se však situace začala měnit a vznikaly nové služby. Ty se zaměřovaly na smysluplné vyplnění času dětí a dospělých s mentálním postižením. Zařízení se také snažila o rozvoj dovedností uživatelů a o zvyšování jejich samostatnosti. Současným ideálem je směřování k tomu, aby lidé s mentálním postižením žili v místním společenství způsobem, který co možná nejvíce odpovídá životu ostatních lidí bez postižení. S tím souvisí i představa co největší samostatnosti klientů.

Raná péče

Jedná se o komplex služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Cílem je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.

Vzdělávání

Dle právních předpisů dnes nesmí být nikomu odepřeno právo na vzdělání. Pro děti a žáky s mentálním postižením jsou určeny tyto speciální školy:

 • speciální mateřská škola
 • základní škola praktická
 • základní škola speciální
 • odborné učiliště
 • praktická škola

Práce

Cílem podporovaného zaměstnávání je pomoci zájemci o práci v tom, aby si našel a udržel pracovní místo. Prvním krokem je hledání a nalezení pracovního místa dle preferencí uživatele a možností. Pak dochází k tréninku pracovních dovedností přímo na pracovišti. Jinou formou podporovaného zaměstnávání je tranzitní program, který se věnuje přechodu ze školy do zaměstnání. Další možností jsou chráněná pracoviště a chráněné dílny, kam lidé s postižením pravidelně dochází.

Bydlení

Chráněné bydlení poskytuje uživatelům byty či domy a asistenci. Rozsah asistence se odvíjí od potřeb uživatelů. V případě podporovaného bydlení mají lidé s mentálním postižením vlastní byt a mají možnost vybrat si, od jaké organizace chtějí asistenci využívat. Další možností je bydlení v komunitě. Ta zajišťuje bydlení nebo celodenní program včetně pracovních a volnočasových aktivit.

Máte zkušenost s lidmi s mentálním postižením? Znáte ve svém okolí služby, které jsou zde pro ně dostupné?

Služby pro lidi s mentálním postižením patří do témat
 • k věci Jana 03.04.2010 14:53:32

  jaký je rozdíl mezi žáky se sociálním znevýhodněním a s mentálním poškozením ve škole?

 • k věci Jana 03.04.2010 14:51:57

  Děkuji za Váš aktuální a přesný příspěvek a přivítala bych, kdyby jste mohla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi žáky sesociálním znevýhodněním a

 • k věci Jana 03.04.2010 14:51:56

  Děkuji za Váš aktuální a přesný příspěvek a přivítala bych, kdyby jste mohla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi žáky sesociálním znevýhodněním a

 • k věci Jana 03.04.2010 14:51:56

  Děkuji za Váš aktuální a přesný příspěvek a přivítala bych, kdyby jste mohla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi žáky sesociálním znevýhodněním a

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Handicapovaní patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Handicapovaní

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku